حسابهای کل، معین و تفضیلی  
 
 
 

 
 
 
 
 • حسابها در سه سطح کل، معین و تفضیلی در سیستم ایجاد شده اند
  به سه صورت
  1- جدول
  2- درختی
  3-نمودار
  قابل مشاهده هستند

 • کاربر میتواند حسابهای جدید را در صورت آشنایی به مفاهیم حسابداری ایجاد نماید.