فاکتور برگشت از فروش  
 
 
 

 
 
 
 
شرح عملیات کلید های میانبر
1- قسمتی از نام با کد مشتری ( طرف حساب) را وارد نمایید.  
2- مشتری ( طرف حساب ) مورد نظر را انتخاب نمایید.  
3- قسمتی از نام گروه کالا، کالا و یا کد کالا را وارد نمایید.  
4- کالای مورد نظر را از جدول جهت درج در فاکتور انتخاب نمایید.  
5- جهت ثبت فاکتور گزینه ثبت را انتخاب نماببد. F2
6- جهت چاپ فاکتور گزینه چاپ را انتخاب نماببد. Ctrl+p
7- جهت تسویه فاکتور گزینه طریقه تسویه را انتخاب نمایید Insert