گروه بانک  
 
 
   
 
 
  شما میتوانید با توجه به نیاز خود گروه بانک های متفاوتی را به صورت نامحدود تعریف نمایید.

1- گروه بانک جدید
2- اصلاح گروه بانک که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف گروه بانک که نشانگر بر روی آن قرار گرفته