هزینه  
 
 
   
 
 
  1- هزینه جدید
2- اصلاح هزینه ای که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف هزینه ای که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
4- مشاهده صورتحساب کلی هزینه
5- سایر امکانات شامل :
        5-1 پرداخت وجه یا چک و یا پوز بابت هزینه ی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته