گزارش طرف حسابها( مشتریان)  
 
 
   
 
 
 
  • جهت ورود به هر یک از بخشها بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.
  • اعداد نشان دهنده کلیدهای میانبر برای دسترسی به هر بخش میباشد.

قابلیت چاپ گزارش: دارد

قابلیت اخذ گزارش نموداری: دارد

قابلیت اخذ گزارش 4 ستونی و 8 ستونی: دارد

قابلیت فیلتر نمودن گزارشات بر اساس گروه کالا: دارد

قابلیت نشان دادن تعداد ردیف های گزارش(record count): دارد

قابلیت تجمیع مقدار ستونهای گزارش در انتهای گزارش(sum): دارد

قابلیت جستجو و فیلتر نمودن براساس ستونهای گزارش(filter): دارد

قابلیت مرتب کردن (به صورت صعودی و یا نزولی)بر اساس مقدار یک ستون(sort): دارد


همه مشتریان:

کاربرد: گزارش گیری از تمامی مشتری ها (مشتریان بدهکار-بستانکار و بدون حساب).

بدهکاران:

کاربرد: گزارش گیری از مشتریانی که مانده حساب آنها بزرگتر از صفر می باشد.

بستانکاران:

کاربرد: گزارش گیری از مشتریانی که مانده حساب آنها کمتر از صفر است.

بی حساب ها:

کاربرد: گزارش گیری از مشتریانی که مانده حساب آنها برابر با صفر است.

سود به تفکیک مشتری:

کاربرد: سود کسب شده از هر مشتری را به صورت جداگانه نشان میدهد ( برای اینکه بدانیم کدام مشتریها بیشترین سود و کمترین سود را به ما میدهند).

حساب گذشته ها:

کاربرد: گزارش گیری از مشتریانی که از آخرین تاریخ پرداخت آنها (در اختیار کاربر) روز گذشته است.