گروه مشتری یا طرف حساب  
 
 
   
 
 
  شما میتوانید با توجه به نیاز خود گروه مشتری های متفاوتی را به صورت نامحدود تعریف نمایید.

1- گروه مشتری یا طرف حساب جدید
2- اصلاح گروه مشتری یا طرف حسابی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف گروه مشتری یا طرف حسابی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته