تعاریف  
 
 
 
 مشتری {1} بانک{3} سهامدار{5} کاربران{5}
گروه مشتری گروه بانک گروه سهامدار
کالا{2} هزینه{4} شرکت{6} تنظیمات{6}
گروه کالا واحدها گروه هزینه
 
 
 
 
  • جهت ورود به هر یک از بخشها بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.
  • اعداد نشان دهنده کلیدهای میانبر برای دسترسی به هر بخش میباشد.