اسناد دریافتنی و پرداختنی اول دوره  
 
 
 

 
 
 
 
  • اسناد دریافتنی اول دوره شامل چکهایی می شود که از قبل در اختیار ما بوده و بعنوان سرمایه اولیه محسوب میشود و هنوز موعد سر رسید آنها فرا نرسیده است.
  • اسناد پرداختنی اول دوره شامل چکهایی می شود که از قبل بابت بدهی های خود به دیگران داده ایم و هنوز موعد سر رسید آنها فرا نرسیده است