گزارش کالاها  
 
 
   
 
 
 
  • جهت ورود به هر یک از بخشها بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.
  • اعداد نشان دهنده کلیدهای میانبر برای دسترسی به هر بخش میباشد.

قابلیت چاپ گزارش: دارد

قابلیت اخذ گزارش نموداری: دارد

قابلیت اخذ گزارش 4 ستونی و 8 ستونی: دارد

قابلیت فیلتر نمودن گزارشات بر اساس گروه کالا: دارد

قابلیت نشان دادن تعداد ردیف های گزارش(record count): دارد

قابلیت تجمیع مقدار ستونهای گزارش در انتهای گزارش(sum): دارد

قابلیت جستجو و فیلتر نمودن براساس ستونهای گزارش(filter): دارد

قابلیت مرتب کردن (به صورت صعودی و یا نزولی)بر اساس مقدار یک ستون(sort): دارد


تمامی کالاها:

کاربرد: گزارش گیری از تمامی کالاها (کالاهای بدهکار-بستانکار و بدون موجودی).

کالاهای موجود:

کاربرد: گزارش گیری از کالاهای که موجودی آنها بزرگتر از صفر می باشد.

کالاهای بستانکار:

کاربرد: گزارش گیری از کالاهای که موجودی آنها کمتر از صفر شده است.

کالاهای بی حساب:

کاربرد: گزارش گیری از کالاهای که موجودی آنها برابر با صفر شده است.

کالاهای کمتر از نقطه سفارش :

کاربرد: گزارش گیری از کالاهای که موجودی آنها از میزان تعریف شده در نقطه سفارش کمتر شده است.

سود به تفکیک کالا:

کاربرد: سود کسب شده از هر کالا را به صورت جداگانه نشان میدهد ( برای اینکه بدانیم کدام کالاها بیشترین سود و کمترین سود را به ما میدهند).

شماره سریال کالاها:

کاربرد: گزارش گیری از شماره سریال کالاها.

گزارش انبار گردانی کالاها:

کاربرد: گزارش گیری از موجودی کالا و ثبت تعداد شمارش شده کالاها و اصلاح موجودی.