گزارش حسابداری  
 
 
   
 
 
 
  • جهت ورود به هر یک از بخشها بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.
  • اعداد نشان دهنده کلیدهای میانبر برای دسترسی به هر بخش میباشد.

قابلیت چاپ گزارش: دارد

قابلیت اخذ گزارش نموداری: دارد

قابلیت اخذ گزارش 4 ستونی و 8 ستونی: دارد

قابلیت فیلتر نمودن گزارشات بر اساس گروه کالا: دارد

قابلیت نشان دادن تعداد ردیف های گزارش(record count): دارد

قابلیت تجمیع مقدار ستونهای گزارش در انتهای گزارش(sum): دارد

قابلیت جستجو و فیلتر نمودن براساس ستونهای گزارش(filter): دارد

قابلیت مرتب کردن (به صورت صعودی و یا نزولی)بر اساس مقدار یک ستون(sort): دارد


تراز آزمایشی:

کاربرد: تراز آزمایشی 4 ستونی از حسابهای کل، معین و تفضیلی.

گزارش صندوق:

کاربرد: گزارش از واریز، برداشت و موجودی نهایی صندوق.

تراز آخر دوره:

کاربرد: تراز آخر دوره از صورتحساب دارایی،صورتحساب بدهی، صورتحساب سرمایه و صورتحساب سود و زیان.

گزارش فروش:

کاربرد: گزارش از میزان فروش و ریز فروش (اقلام به فروش رفته )به صورت روزانه، ماهانه و سالانه.

گزارش خرید:

کاربرد: گزارش از میزان خرید و ریز خرید (اقلام خریداری شده )به صورت روزانه، ماهانه و سالانه.

گزارش برگشت فروش:

کاربرد: گزارش از میزان برگشت از فروش و ریز برگشت از فروش (اقلام برگشت از  فروش شده )به صورت روزانه، ماهانه و سالانه.

گزارش برگشت از خرید:

کاربرد: گزارش از میزان برگشت از خرید و ریز برگشت از خرید (اقلام برگشت از خرید شده )به صورت روزانه، ماهانه و سالانه.