دریافت و پرداخت  
 
 
 

 
 
 
 
شرح عملیات کلید های میانبر
1- قسمتی از نام با کد طرف حساب را وارد نمایید.  
2- طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.  
3- طریقه تسویه را انتخاب نمایید Insert
 
   
 
شرح عملیات کلید های میانبر
4- طریقه دریافت و یا پرداخت را مشخص نمایید.  
نقد N
چک C
پوز یا حواله P
5- خروج Esc
6- جهت چاپ فاکتور گزینه چاپ را انتخاب نماببد. Ctrl+p