سهامدار  
 
 
   
 
 
  1- سهامدار جدید
2- اصلاح سهامداری که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف سهامداری که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
4- مشاهده صورتحساب کلی سهامدار
5- سایر امکانات شامل :
        5-1 پرداخت وجه یا چک و یا پوز به سهامداری که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
        5-2 دریافت وجه یا چک و یا پوز از سهامداری که نشانگر بر روی آن قرار گرفته