اسناد حسابداری  
 
 
 

 
 
 
 
  • با انجام هر عملیات در سیستم سند حسابداری ایجاد میگردد و این اسناد از بخش اسناد حسابداری قابل دسترسی هستند
  • همچنین کاربر میتواند صورت آشنایی به مفاهیم حسابداری از این قسمت سند حسابداری دستی ایجاد و ثبت نماید.