گروه سهامدار  
 
 
 

 
 
 
  شما میتوانید با توجه به نیاز خود گروه سهامدار های متفاوتی را به صورت نامحدود تعریف نمایید.

1- گروه سهامدار جدید
2- اصلاح گروه سهامدار که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف گروه سهامدار که نشانگر بر روی آن قرار گرفته