تعریف کاربران و سطج دسترسی  
 
 
   
 
 
  1- کاربر جدید
2- اصلاح کاربری که نشانگر بر روی آن قرار گرفته ( شامل رمز عبور و سطح دسترسی)
3- حذف کاربری که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
4-
خروج از بخش تعریف کاربران