بانک  
 
 
   
 
 
  1- بانک جدید
2- اصلاح بانکی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف بانکی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
4- مشاهده صورتحساب کلی بانک
5- سایر امکانات شامل :
    5-1 دریافت وجه یا چک و یا پوز از بانکی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
    5-2 پرداخت وجه یا چک و یا پوز به بانکی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته