مشتری یا طرف حساب  
 
 
   
 
 
  1- مشتری یا طرف حساب جدید
2- اصلاح مشتری یا طرف حسابی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف مشتری یا طرف حسابی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
4- مشاهده صورتحساب کلی  مشتری یا طرف حساب
5- مشاهده صورتحساب تفضیلی  مشتری یا طرف حساب
6- چاپ لیست  مشتری یا طرف حساب
7- سایر امکانات شامل :
    7-1 مشاهده اقساط  مشتری یا طرف حساب که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
    7-2 صدور مستقیم فاکتور فروش برای مشتری یا طرف حسابی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
    7-3 صدور مستقیم فاکتور خرید برای مشتری یا طرف حسابی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
    7-4 دریافت وجه یا چک و یا پوز از مشتری یا طرف حسابی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
    7-4 پرداخت وجه یا چک و یا پوز به مشتری یا طرف حسابی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
    7-5
ارسال پیامک شامل مانده بدهی مشتری یا طرف حسابی که نشانگر بر روی آن قرار گرفته