گروه کالا  
 
 
   
 
 
  شما میتوانید با توجه به نیاز خود گروه کالا های متفاوتی را به صورت نامحدود تعریف نمایید.

1- گروه کالای جدید
2- اصلاح گروه کالای که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف گروه کالای که نشانگر بر روی آن قرار گرفته