کالا  
 
 
   
 
 
  1- کالای جدید
2- اصلاح کالای که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف کالای که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
4- چاپ بارکد کالای که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
5- لیست شماره سریال های کالای که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
6- چاپ لیست  کالا
7- سایر امکانات شامل :
    7-1 صورتحساب تفضیلی کالای که نشانگر بر روی آن قرار گرفته