گروه هزینه  
 
 
 

 
 
 
  شما میتوانید با توجه به نیاز خود گروه هزینه های متفاوتی را به صورت نامحدود تعریف نمایید.

1- گروه هزینه جدید
2- اصلاح گروه هزینه که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف گروه هزینه که نشانگر بر روی آن قرار گرفته