دریافت و پرداخت  
 
 
 
دریافت از مشتری{1} دریافت از بانک{3} دریافت از هزینه{5} دریافت از سهامدار{5}
پرداخت به مشتری {2} پرداخت به بانک{4} پرداخت به هزینه{6} پرداخت به سهامدار{6}
 
 
 
 
  • جهت ورود به هر یک از بخشها بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.
  • اعداد نشان دهنده کلیدهای میانبر برای دسترسی به هر بخش میباشد.