واحد اندازه گیری  
 
 
 

 
 
 
  شما میتوانید با توجه به نیاز خود واحد های اندازه گیری فرعی و اصلی متفاوتی را به صورت نامحدود تعریف نمایید.

1- واحد اندازه گیری جدید
2- اصلاح واحد اندازه گیری که نشانگر بر روی آن قرار گرفته
3- حذف واحد اندازه گیری که نشانگر بر روی آن قرار گرفته